Διεύθυνση και Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Διασφάλισης της Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, Κλινικού Ελέγχου και Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την ακριβή εφαρμογή όλων των προτύπων και διαδικασιών που εκπονούνται από το τμήμα βελτίωσης της ποιότητας αλλά και από το τμήμα ασφάλειας των νοσηλευτικών μονάδων.

Η Διεύθυνση έχει ως αποστολή, αρμοδιότητες και στόχο να:

 • συμβάλλει στη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, σε επίπεδο οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας, και στη δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας του ασθενή, με συστηματική προσέγγιση και με τη βοήθεια όλων των ατόμων που συμμετέχουν στη φροντίδα ενός ασθενή,
 • συμβάλλει στη διασφάλιση υψηλών προτύπων φροντίδας δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο θα αναπτυχθεί η αριστεία στην κλινική φροντίδα,
 • συμβάλλει στην καθοδήγηση των υπεύθυνων των δομών υγείας στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας, διασφαλίζοντας ότι οι πρακτικές βασίζονται σε ενδείξεις και εργάζονται για τη σύνταξη και εφαρμογή διαδικασιών και πρωτοκόλλων παροχής υπηρεσιών (θέσπιση πρωτοκόλλων, ιατρικής και νοσηλευτικής τεκμηρίωσης), με στόχο την ιατρική καταλληλόλητα και την ιατρική αναγκαιότητα των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνει ο ασθενής,
 • πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους στα νοσοκομεία για τον προσδιορισμό του βαθμού συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των προτύπων ποιότητας και τις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας,
 • διατηρεί αρχεία με τις παρατηρούμενες ελλείψεις/αβλεψίες και καταρτίζει εκθέσεις αναφορών των ελέγχων, τις οποίες κοινοποιεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
 • καταρτίζει εκθέσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε συγκεκριμένα και εύλογα χρονικά διαστήματα (notices), πραγματοποιεί επανελέγχους και καταρτίζει εκ νέου εκθέσεις,
 • συμβάλλει στην ανάπτυξη προτύπων και διαδικασιών ποιότητας για τους φορείς/μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και λαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ποιότητας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Προτύπων και Διαδικασιών, και την διεύθυνση Ασφάλειας νοσηλευτικών μονάδων,
 • συνεργάζεται με το τμήμα εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας, μετά από αξιολόγηση των αναγκών που καταγράφει κατά τις επισκέψεις, και εισηγείται τις αναγκαίες εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπου και όπως χρειάζονται,
 • ενημερώνει εγγράφως τον αρμόδιο διευθυντή και κάνει χρήση της πυραμίδας της ιεραρχίας του οργανισμού προκειμένου να βελτιώσει και να προστατέψει τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
 • συνεργάζεται με το γραφείο επικοινωνίας με τον πολίτη και αντίστοιχα με τις προσλαμβάνουσες εισηγείται διαδικασίες που η εφαρμογή τους θα δώσει λύση στα προβλήματα των χρηστών υπηρεσιών υγείας.
 • λαμβάνει τις αξιολογήσεις από το τμήμα επιθεωρήσεων (όλων των βαθμίδων) και τις επεξεργάζεται,
 • παρακολουθεί την πρόοδο των βελτιώσεων που επιτελούνται σε κάθε νοσοκομείο και λοιπούς παρόχους υπηρεσιών υγείας καθώς και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων,
 • συλλέγει δεδομένα από τους αξιολογούμενους φορείς μετά την πάροδο της αξιολόγησης και συνεργάζεται με τη διεύθυνση αξιολογήσεων για την παρακολούθηση της προόδου του εκάστοτε φορέα,
 • συμβάλλει στην ανάπτυξη προτύπων και διαδικασιών ποιότητας για τους φορείς/μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και λαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ποιότητας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Προτύπων και Διαδικασιών,
 • συνεργάζεται στενά με την Διεύθυνση Ασφάλειας νοσηλευτικών μονάδων προκειμένου να συν αξιολογούνται όλα τα δεδομένα και από τις δυο διευθύνσεις και να γίνονται οι απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις,
 • καταρτίζει, τηρεί και ανανεώνει το Μητρώο Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων που αφορά τους δυνητικά διαθέσιμους ειδικούς εξωτερικούς αξιολογητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, (με την εισήγηση και έγκρισή του από το Δ.Σ. του Οργανισμού) για την οργάνωση, τον προγραμματισμό, το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των παρόχων υγείας από επιτροπές που αποτελούνται από μέλη του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού,
 • διαμορφώνει και επικαιροποιεί συνεχώς τα προαπαιτούμενα προκειμένου να ενταχθεί κάποιος στο μητρώο και αξιολογεί τις ανάγκες που προκύπτουν σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα για αξιολογητές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά,
 • εκπονεί τους άξονες εκπαίδευσης των επιθεωρητών και συνεργάζεται με το γραφείο εκπαίδευσης για την υλοποίησή τους και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης των συνεργατών,
 • συνεργάζεται με εξωτερικούς φορείς για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων εκπαίδευσης για τους αξιολογητές του οργανισμού κα εισηγείται στο τμήμα εκπαίδευσης την εφαρμογή τους,
 • ρυθμίζει την ανά διετία υποχρεωτική επικαιροποιημένη ενημέρωση και ελέγχει την πλήρη εφαρμογή της στους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Ενώ είναι υπεύθυνο τμήμα για την ακριβή τήρηση στοιχείων στο μητρώο κάθε αξιολογητή,
 • εξετάζει τυχόν αναφορές για μη επαγγελματική συμπεριφορά των εμπειρογνωμόνων και ενημερώνει την γενική διεύθυνση και το γραφείο του Διευθύνοντα Συμβούλου, και να
 • συνεργάζεται με κάθε επίσημο φορέα αδειοδότησης υγειονομικού λειτουργού (ΠΙΣ,ΕΝΕ) προκειμένου σε περιπτώσεις άρσης αδείας να γίνεται και διαγραφή από το μητρώο εμπειρογνωμόνων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο