Δημοσίευση Πίνακα κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ενός (1) ατόμου με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «COOperation For HEAlth 2 (Project Acronym: COOFHEA2), με κωδικό πράξης COOFHEA2 MIS 5146074

Μετάβαση στο περιεχόμενο