Επιτόπιες επισκέψεις σε Νοσοκομεία της χώρας – σε εξέλιξη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Επιτόπιες επισκέψεις κλιμακίων υποστήριξης που αποτελούνται από επιστημονικούς συμβούλους με υψηλή κατάρτιση και εμπειρία, υπό τον ΟΔΙΠΥ, σε Μονάδες Υγείας / Νοσοκομεία της χώρας για την αποτύπωση της κατάστασης λειτουργίας τους και την ανάπτυξη παρεμβάσεων για την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του προσωπικού

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ

  • Διατύπωση ευρημάτων/διαπιστώσεων αναφορικά με την παρούσα κατάσταση (Λειτουργία ΜΕΘ, κλινικής COVID-19 και επιμέρους τμημάτων – Κατάσταση Στελέχωσης – Συνεργασία και συνοχής ομάδων, Εκπαιδευτικά ελλείμματα, κ.ά.) και των προτεινόμενων αξόνων δράσης / άμεσων διορθωτικών-βελτιωτικών ενεργειών
  • Επισκέψεις επανεκτίμησης (follow-up) για την αξιολόγηση της προόδου αναφορικά με την υλοποίηση των προτεινόμενων διορθωτικών-βελτιωτικών ενεργειών – Εκπαιδευτικές δράσεις για την υιοθέτηση καλών πρακτικών και τη βελτίωση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΟΔΙΠΥ, ΕΚΑΒ, Ακαδημαϊκοί και Κλινικοί, Στελέχη/Υπεύθυνοι Ποιότητας

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Έχουν ολοκληρωθεί 16 επισκέψεις με την κατάρτιση των αντίστοιχων εκθέσεων αναφοράς και την υλοποίηση συμβουλευτικών παρεμβάσεων, εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο