Μέτρα για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα υγείας, Συνάντηση Υψηλού επιπέδου του Π.Ο.Υ Ευρώπης με την συμμετοχή του ΟΔΙΠΥ

Ο ΠΟΥ Ευρώπης διοργάνωσε Περιφερειακή Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου στις 22-23 Μαρτίου 2023 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Η ατζέντα αφορούσε στην σοβούσα κρίση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα υγείας που απειλεί τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας επηρεάζοντας και τα εκατομμύρια των εργαζομένων σε αυτά. Βασικές αιτίες είναι η γήρανση του εργατικού δυναμικού, η δυσκολίες για την προσέλκυση αλλά και συγκράτηση νέων επαγγελματιών υγείας, ενώ εξετάστηκε και η ανάγκη για υποστήριξη σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στόχος ήταν η κινητοποίηση των ενεργειών των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για την υποστήριξη και την προστασία όλων των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και κορυφώθηκε με την έγκριση της Διακήρυξης του Βουκουρεστίου για το Εργατικό Δυναμικό στον τομέα της Υγείας και της Φροντίδας, η οποία εγκρίθηκε και από τις 53 συμμετέχουσες χώρες. Συμμετείχαν Υπουργοί Υγείας και κυβερνητικοί εκπρόσωποι χωρών, εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών, ακαδημαϊκοί, εμπειρογνώμονες σε θέματα πολιτικής και ανθρώπινου δυναμικού καθώς και επαγγελματίες υγείας. Από ελληνικής πλευράς η κυρία Δάφνη Καϊτελίδου Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Πρόεδρος του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγείας (Ο.ΔΙ.Π.Υ.) και εμπειρογνώμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η διακήρυξη του Βουκουρεστίου περιγράφει σειρά συγκεκριμένων ενεργειών όπως:

  • Η ενίσχυση των προσλήψεων και η βελτίωση της συγκράτησης του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγείας, με την αξιοποίηση μέτρων που αποδεικνύεται ότι λειτουργούν σε διαφορετικά στάδια της σταδιοδρομίας του ατόμου, την εφαρμογή των αρχών του Παγκόσμιου Κώδικα Πρακτικής του ΠΟΥ για τη πρόσληψη προσωπικού στον τομέα της υγείας και την έμφαση στην προσέλκυση και συγκράτηση των επαγγελματιών υγείας σε αγροτικές, απομακρυσμένες και άλλες υπο-εξυπηρετούμενες περιοχές.
  • Η βελτιστοποίηση της απόδοσης του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας και της φροντίδας με δράσεις για καλύτερες συνθήκες, προστασία της υγείας και της ψυχικής ευεξίας, την αντιμετωπίση προβλημάτων όπως το εργασιακό άγχος η εξουθένωση και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας.
  • Ο καλύτερος στρατηγικός σχεδιασμός θα λαμβάνει υπόψη τη δυναμική της αγοράς εργασίας στον τομέα της υγείας και θα προωθεί διακυβερνητικές και διατομεακές δράσεις με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή.

Να σημειωθεί εδώ ότι ο ΟΔΙΠΥ σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ συμμετέχει ήδη σε έργο για την ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα της Υγείας στη χώρα, την Ευρωπαϊκή κοινή δράση HEROES (EU Joint Action 10 – Health Workforce to meet Health challenges) στο οποίο θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τον ΠΟΥ αλλά και ερευνητές από άλλες χώρες που εφαρμόζουν επιτυχώς παρόμοια μοντέλα. Το έργο θα διαρκέσει 36 μήνες και η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Φεβρουαρίου 2023 στη Ρώμη της Ιταλίας.

Η δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων σχεδιασμού για το Ανθρώπινο Δυναμικό στον τομέα της Υγείας των ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα, η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα των υπηρεσιών και των συστημάτων υγείας. στον καλύτερο σχεδιασμό για το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της υγείας των Ευρωπαϊκών χωρών. Αξίζει να αναφερθεί πως στο πλαίσιο αυτής της δράσης αλλά και των συνεργασιών που λαμβάνουν χώρα με διεθνείς φορείς, θα αναπτυχθεί, για πρώτη φορά για την Ελλάδα, εργαλείο για την πρόβλεψη των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας της.

 

Συμμετέχουν από αριστερά στα δεξιά οι κάτωθι:
1.Dr João Breda, Senior Adviser, WHO Sub-Regional Office on Quality of Care and Patient Safety inAthens, WHO Regional Office for Europe
2.Dr Daphne Kaitelidou, Professor in Health Management (National and Kapodistrian University of Athens), Chair of the Agency for Quality Assurance in Health S.A.,WHO Consultant for                                                                  Human Resources for Health
3.Cris Scotter, WHO Consultant & Senior Advisor, Human Resources for Health Programme, Division of Health Systems and Public Health, WHO Regional Office for Europe
4.Allison Ekberg Dvaladze, WHO Advisor, Health Policy, WHO Country Office, Georgia

 

Συμμετέχουν από αριστερά στα δεξιά οι κάτωθι:
1.Dr Hans Henri P. Kluge, WHO Regional Director for Europe
2.Dr Daphne Kaitelidou, Professor in Health Management (National and Kapodistrian University of Athens), Chair of the Agency for Quality Assurance in Health S.A., WHO Consultant for                                                              Human Resources for Health

Μετάβαση στο περιεχόμενο