Νομοθεσία

Θεσμικό πλαίσιο

Ο «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.» ιδρύθηκε σύμφωνα με τον ν.4715/2020 (ΦΕΚ Α΄149) ως αρωγός του Υπουργείου Υγείας και όλων των παρόχων υπηρεσιών υγείας της χώρας, στην προσπάθειά τους για βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας, επάρκειας και καθολικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με βάση τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα.

Ο «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.» διέπεται από τους ν. 4548/2018 (Α΄ 104)και 3429/2005 (Α΄ 314) και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

Κανονισμοί λειτουργίας

Α. Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.»

Ο Εσωτερικός κανονισμός της εταιρείας «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.» περιγράφει τις βασικές αρχές με τις οποίες οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται.

Η κατάρτισή του είναι σύμφωνη με το ν. 4548/2018, καθώς και με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως ισχύει, τις πολιτικές, τις εγκυκλίους και οδηγίες και το εν γένει νομοθετικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία της.

Απαρτίζεται από τρία επιμέρους μέρη:

α) οργανωτική δομή και λειτουργία της εταιρείας,

β) κανονισμό οικονομικής διαχείρισης,

γ) εσωτερικό κανονισμό προσωπικού.

Έχει ως σκοπό τη ρύθμιση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Εταιρείας προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της νομοθεσίας και κυρίως των υποχρεώσεων της. Στοχεύει επίσης στη διασφάλιση της επιχειρηματικής αρτιότητας και της διαφάνειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας και εν γένει του ελέγχου της Διοίκησης και του τρόπου λήψης διαχειριστικών αποφάσεων.

Β. Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου

Η κατάρτισή του είναι σύμφωνη με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρίασή του 27ο Δ.Σ την 10η/03/2022 σύμφωνα με το Άρθρο 10 παρ. η) του Καταστατικού του Ν. 4715/2020 (ΦΕΚ Α149-1.08.2020) όπως ισχύει σήμερα.

Αντικείμενο Κανονισμού

Στον Κανονισμό ρυθμίζονται οι βασικές αρχές οργάνωσης, λειτουργίας και διοίκησης της Εταιρείας και ιδίως:

α) Τα όργανα Διοίκησης της Εταιρείας – Ο προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή.

β)Η οργανωτική δομή της Εταιρείας και η διάρθρωση των οργανωτικών τομέων (Διευθύνσεις & Τμήματα) αυτής.

γ) Τα αντικείμενα και οι διαδικασίες λειτουργίας αυτών, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού, καθώς και η σχέση των διευθύνσεων μεταξύ τους και με τη Διοίκηση.

δ) Οι κανόνες που διέπουν την οικονομική και λογιστική λειτουργία της Εταιρείας σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της.

ε) Οι διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης της απόδοσης των στελεχών, καθώς και του λοιπού υπαλληλικού προσωπικού της Εταιρείας.

στ) Ρύθμιση θεμάτων συναφών με τις εργασιακές σχέσεις του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο