Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Τροποποίηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου» για το ΥΠΟΕΡΓΟ-2 της ενταγμένης Πράξης «Δημιουργία συστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας» με κωδικό ΟΠΣ: 5186292 (CPV: 98110000-7)

Μετάβαση στο περιεχόμενο