Δελτίο Τύπου για τα Εργαστήρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος στις 06 και 07 Οκτωβρίου στην Αθήνα, έκλεισε ο κύκλος εννέα συνολικά Εργαστηρίων Εκπαίδευσης των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και των Γραφείων Ποιότητας των δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας, με τίτλο: «Εργαστήριο Διασφάλισης της Ποιότητας στη Νοσηλευτική Υπηρεσία» που διοργάνωσε η Διεύθυνση Διασφάλισης της Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, Κλινικού Ελέγχου και Διακυβέρνησης του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.ΠΥ. AE.).
Βασική στόχευση του κύκλου των εκπαιδεύσεων ήταν να επικοινωνηθούν τα Πρότυπα Ποιότητας και Ασφάλειας στις υπηρεσίες υγείας καθώς και οι στρατηγικές διασύνδεσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με τη Διασφάλιση της Ποιότητας προκειμένου να υποστηριχθούν οι δράσεις ενίσχυσης της ασφαλείας των ασθενών, τυποποίησης των διαδικασιών φροντίδας και βελτίωσης των λειτουργιών των Νοσοκομείων.
Μεταξύ των άλλων, δόθηκαν κατευθύνσεις για την επίτευξη των Διεθνών Στόχων Ασφάλειας Ασθενών, τη  μείωση των σφαλμάτων στην εφαρμογή της νοσηλευτικής φροντίδας, την πρόληψη και διαχείριση συμβάντων με επίπτωση στην κλινική αποτελεσματικότητα, την τήρηση του Ατομικού Φακέλου Ασθενή καθώς και την παρακολούθηση των Δεικτών Ποιότητας. Στη πρόσφατη εκπαιδευτική συνάντηση της Αθήνας, η Διεύθυνση Ασφάλειας και Διαχείρισης Κινδύνου Νοσηλευτικών Μονάδων ανέλυσε διεξοδικά τον 5ο Διεθνή Στόχο Ασφάλειας Ασθενών που αφορά την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Λοιμώξεων. Μάλιστα, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια περιλάμβαναν διαδραστική συνεδρία με στόχο τόσο την ανάλυση σεναρίων όσο την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων. Το υλικό και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών συναντήσεων βασίστηκε σε Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες καθώς και σε διεθνή πρωτόκολλα που δημοσιεύονται επίσημα από Διεθνείς Οργανισμούς.
Στα εργαστήρια έλαβαν  συνολικά μέρος 420 συμμετέχοντες τόσο από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία όσο και από τα Γραφεία Ποιότητας από 128 δημόσια Νοσοκομεία της χώρας.
Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια έλαβαν χώρα:
  • · 17 – 18/03/22 Κρήτη (δια ζώσης)
  • · 23 – 24/03/22 Τρίπολη (δια ζώσης)
  • · 31/3 – 01/04/22 Λαμία (δια ζώσης)
  • · 07 – 08/04/22 Ιωάννινα (δια ζώσης)
  • · 23 – 24/05/22 Θεσσαλονίκη (δια ζώσης)
  • · 30/06 – 01/07/22 Νοσοκομεία 6ης ΥΠΕ (διαδικτυακά)
  • · 08 – 09/09/22 Νοσοκομεία 2ης ΥΠΕ (διαδικτυακά)
  • · 12 – 13/09/22 Νοσοκομεία 4ης ΥΠΕ (διαδικτυακά)
  • · 06 – 07/10/22 Αθήνα (δια ζώσης).

Μετάβαση στο περιεχόμενο