Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε)

Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, με διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.», «Agency for Quality Assurance in Health S.A.» (AQAH S.A.) τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και λειτουργεί ως αρωγός του Υπουργείου Υγείας και όλων των παρόχων υπηρεσιών υγείας της χώρας, στην προσπάθειά τους για βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας, επάρκειας και καθολικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, με βάση τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα.

Αποστολή

Αποστολή του ΟΔΙΠΥ ΑΕ είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας υγείας στην Ελλάδα, η ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών και η στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να προκύψει τεκμηριωμένος στρατηγικός σχεδιασμός στον τομέα της υγείας για την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας με στόχο την ισότιμη πρόσβαση και την καθολική κάλυψη του πληθυσμού.

Όραμα

Το όραμα μας είναι να γίνει ο ΟΔΙΠΥ ο οργανισμός από τον οποίο θα αναζητούν όλοι οι φορείς Υγείας τεχνογνωσία πάνω στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν στους χρήστες υγείας και θα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη χώρα αλλά και σε ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι Αξίες μας

Ευθύνη

Διαφάνεια

Ισότητα

Δικαιοσύνη

Ανθρωποκεντρική προσέγγιση

Προτεραιότητες

 • Η ασφάλεια των ασθενών
 • Η αξιολόγηση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας με δείκτες ποιότητας
 • Η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας
 • Η καθολική κάλυψη του πληθυσμού και η ισότιμη και ευχερής πρόσβαση όλων στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας
 • Η ορθολογική ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού
 • Η δημιουργία ενός ανθρωποκεντρικού συστήματος υγείας

Πεδίο εφαρμογής

 • Όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), οι αποκεντρωμένες μονάδες αυτών, τα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία και οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που εποπτεύονται διοικητικά από το Υπουργείο Υγείας
 • Οι Υγειονομικές Περιφέρειες ως προς τη διοικητική τους λειτουργία
 • Τα νοσοκομεία που διέπονται από ειδικές διατάξεις, λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας
 • Όλες οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
 • Οι ιδιωτικοί πάροχοι υπηρεσιών υγείας επί τη βάσει αιτήματος αξιολόγησης που υποβάλλεται από τους ίδιους ή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης, με τον οποίο είναι συμβεβλημένοι για την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο