Δελτίο Τύπου Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε

Αναφορικά με δημοσίευμα της 28/8/2023 στο site HEALTH REPORT στο οποίο γίνεται αναφορά σε πηγές του ΟΔΙΠΥ  με συμπεράσματα πορισμάτων εκθέσεων επιθεωρήσεων νοσοκομείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΔΙΠΥ κ. Β. Μπαλάνης, με στόχο την αποκατάσταση της αλήθειας και της ακρίβειας των γεγονότων τονίζει ότι:

  • Έχει πραγματοποιηθεί αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε κρίσιμες λειτουργίες των υγειονομικών μονάδων που θα πρέπει να πληρούν, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την ελληνική νομοθεσία, τα ελάχιστα απαιτούμενα σε ότι αφορά την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας
  • Όλα τα κριτήρια συμμόρφωσης και τα σημεία ελέγχου είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένα και εκπορεύονται από τη νομοθεσία (ελληνική- ευρωπαϊκή), τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας ασθενών όπως έχουν οριστεί από διεθνείς έγκυρους οργανισμούς (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, διεθνείς φορείς διαπίστευσης, ISQua), ευρωπαϊκά κανονιστικά κείμενα, ευρωπαϊκές επιστημονικές ενώσεις κ.λπ.
  • Η αξιολόγηση εκάστου σημείου ελέγχου παραπέμπει σε συγκεκριμένες παραμέτρους ώστε να καθίσταται απολύτως αντικειμενικό το αποτέλεσμα του ελέγχου συμμόρφωσης και εφαρμογής
  • Τα ευρήματα αξιολογούνται με συγκεκριμένη διαβάθμιση και μέσω δομημένης προκαθορισμένης μεθοδολογίας.

Σε ότι αφορά τα πορίσματα των ελέγχων, αυτά δεν είναι σε καμία περίπτωση αποκαρδιωτικά, αλλά αντιθέτως υπογραμμίζουν  σε πολλές υγειονομικές μονάδες το πολύ υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας καθώς και την ισχυρή δέσμευση τόσο αυτών όσο και των Διοικήσεων στην παροχή αποτελεσματικής φροντίδας. Παρά τις διαπιστωμένες ομολογουμένως ελλείψεις και τα κενά στην απόλυτη τεκμηρίωση διαδικασιών, η φροντίδα παραμένει ασφαλής για τους ασθενείς. Κύριο μέλημα του ΟΔΙΠΥ είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της φροντίδας σε όλα τα νοσοκομεία ώστε να παρέχεται το ίδιο υψηλό επίπεδο, με προτυποποιημένες διαδικασίες.

Επιπλέον, όπως υπογράμμισε ο κ. Μπαλάνης, η ομάδα εμπειρογνωμόνων δεν προβαίνει σε κλινικό έλεγχο (έλεγχο συμμόρφωσης με διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα) συνεπώς αυθαιρέτως αναφέρθηκε ότι «κάθε γιατρός ακολουθεί τη δική του επιστημονική τακτική χωρίς να λαμβάνει υπόψιν του διεθνή επιστημονικά δεδομένα» ή «ότι το κλιμάκιο διαπίστωσε «…ότι είχαν γίνει λανθασμένες θεραπείες», καθώς η παρούσα αξιολόγηση δεν περιλαμβάνει αυτού του είδους τα κριτήρια.

Στόχος αυτής της διαδικασίας αποτύπωσης είναι η συλλογή, με αντικειμενικό, αξιόπιστο, διαφανή και δομημένο τρόπο, όλων των δεδομένων της υφιστάμενης λειτουργίας των φορέων του ΕΣΥ που θα οδηγήσουν στην τεκμηριωμένη καταγραφή των πραγματικών συνθηκών παροχής υπηρεσιών υγείας με όρους ασφάλειας για τον ασθενή, προκειμένου να γίνει η άμεση προτεραιοποίηση των απαιτούμενων διορθωτικών/ βελτιωτικών παρεμβάσεων και η υλοποίησή τους από τις Διοικήσεις των νοσοκομείων με την υποστήριξη του ΟΔΙΠΥ.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο