«Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τo Υποέργο 4 με τίτλο «Ανάπτυξη Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ)» της ενταγμένης Πράξης «Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5180919

Αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 20231110 Τεύχος Διακήρυξης Υποέργο 4 23PROC013744828 2 MB
Μετάβαση στο περιεχόμενο