“Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Ενδυνάμωση του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα της Υγείας για την επιτυχή υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Υγεία» σχετικά με ΥΠ-1 της ενταγμένης Πράξης «Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5180919 που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης (Measure) «Οργανωτικές Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας» μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) ”

Μετάβαση στο περιεχόμενο