Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Επικοινωνία, Διάδοση & Διαχείριση της επιχειρησιακής και λειτουργικής αλλαγής» σχετικά με ΥΠ-7 της ενταγμένης Πράξης «Δημιουργία συστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5186292 που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης (Measure) «Σύστημα κατ’ οίκον νοσηλείας και περίθαλψης» μέσω του ταμείου Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο