Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Περιγραφή της Σκοπιμότητας, Βιωσιμότητας, Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ανάπτυξη των υπηρεσιών ΝΟΣΠΙ & Λειτουργίας ανάπτυξης του Προγράμματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι» σχετικά με το ΥΠ-1 της ενταγμένης Πράξης «Δημιουργίασυστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5186292 που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της «Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας» μέσω του ταμείου Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 20230727_Διακήρυξη Υποέργου 1 ΝΟΣΠΙ 23PROC013167968 1 MB
Μετάβαση στο περιεχόμενο