“Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τη Δημιουργία διαδικτυακής ψηφιακής πλατφόρμας συνεργασίας & Ανάπτυξη επιστημονικής εφαρμογής mHealth, ως τμήματα των πακέτων εργασίας WP3 και WP4, των παραδοτέων D3.16.1 και D4.16.1 αντίστοιχα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο COOperation For HEAlth 2, με αναγνωριστικό κωδικό COOFHEA2 -1b- MIS 5146074, του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Italy 2014-2020 (EL-IT) 2014-2020”

Αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 1.20230608 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ WEB PLATFORM _ MHEALTH 23PROC012848523 2 MB
Μετάβαση στο περιεχόμενο