ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Λειτουργία Τμήματος Ποιότητας- Αρμοδιότητες- Διασφάλιση Ποιότητας και Εποπτεία Εσωτερικού Ελέγχου Ποιότητας (10 ώρες – 2ημερο)

Ωφελούμενοι: Υπεύθυνοι Γραφείων/Τμημάτων Ποιότητας και όσοι στελεχώνουν σχετικές Διευθύνσεις στις περιφερειακές και κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και σε εποπτευόμενους φορείς (ΕΟΔΥ, ΑΕΜΥ, ΕΚΑΠΤΥ κ.λπ.).

Περιγραφή: Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος αναλύθηκε ο ρόλος των υπευθύνων ποιότητας και, γενικά, οι αρχές λειτουργίας του Γραφείου / Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας σε σχέση με την επίβλεψη και το διαρκή έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Παρουσιάστηκαν τα κατάλληλα εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει ο Υπεύθυνος Ποιότητας για να διασφαλίσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανταπόκριση στις αρμοδιότητες και υπευθυνότητές του, κατ’ αναλογία με τα όσα εκπορεύονται από το σχέδιο δράσεων του Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε. και εφαρμόζονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ευρύτεροι στόχοι της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, της ασφάλειας των ασθενών και της διασφάλισης της ποιότητας στην εμπειρία του εξυπηρετούμενου/ασθενή.

Βασική στόχευση του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτέλεσε το πλαίσιο δράσεων του Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε., οι στόχοι του και οι αλληλεπιδράσεις του με τους διάφορους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών του Τομέα Υγείας αλλά και με τις διάφορες οντότητες των Υγειονομικών Περιφερειών και του Υπουργείου Υγείας.
Για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας του στελεχιακού δυναμικού, και κυρίως για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών αναπτύχθηκε εργαλείο αυτo-αξιολόγησης των γνώσεων στα επιμέρους αντικείμενα της Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία, πριν τη διενέργεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν σε σχέση και με τα αποτελέσματα του τεστ γνώσεων που διενεργήθη μέσω πλατφόρμας μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, προκειμένου να αποτυπωθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης αλλά και για να καταγραφούν οι πρόσθετοι εκπαιδευτικοί στόχοι για τα στελέχη των τμημάτων-υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας του ΕΣΥ.
Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν Βεβαίωση Παρακολούθησης και είχαν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, μέσω ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας.

Βασικές Ενότητες του Προγράμματος:

 • Ρόλος Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε. – Αρχές αλληλεπίδρασης και συνεργασίες με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, των ΥΠΕ και των παρόχων
 • Έννοιες Ποιότητα – Επιθεώρηση – Διασφάλιση της ποιότητας και εφαρμογή τους στις υπηρεσίες υγείας
 • Η έννοια της ασφάλειας των ασθενών, η διαχείριση των κινδύνων και η σύνδεσή τους με τη διασφάλιση ποιότητας στους οργανισμούς του κλάδου υγείας
 • Πρόληψη και καταγραφή σφαλμάτων και ανεπιθύμητων συμβάντων
 • Συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας – Κλινική Διακυβέρνηση
 • Οργάνωση, στόχοι και λειτουργία των Τμημάτων/Γραφείων Ποιότητας και των Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων των ασθενών
 • Οδηγίες διενέργειας επιθεώρησης για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας – Σχεδιασμός πλάνου επιθεωρήσεων – αρχές σχεδιασμού και προγραμματισμού
 • Μεθοδολογίες διενέργειας επιθεωρήσεων (τύποι επιθεώρησης – κατηγορίες – δειγματοληψία)
 • Διαδικασία αξιολόγησης της ικανοποίησης των ασθενών/ωφελούμενων και του κλίματος ασφάλειας στον χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας
 • Αξιολόγηση και Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας – Εφαρμογή διαδικασιών μέτρησης και παρακολούθησης ποσοτικών, ποιοτικών δεικτών και κλινικής αποτελεσματικότητας με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης του οργανισμού (Δείκτες ποιότητας, , Δείκτες απόδοσης (KPIs))

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έλαβε χώρα:

 • Στη Θεσσαλονίκη, στις 4-5 Νοεμβρίου 2021, στο Αμφιθέατρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ΜΑΒΙΛΗ 33, Τ.Κ 555 35, ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΠΥΛΑΙΑΣ.
 • Στην Αθήνα, στις 9-10 Νοεμβρίου 2021, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών, Σωρανού Εφεσίου 4, ΤΚ 115 27.

Μετάβαση στο περιεχόμενο