Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δύο ατόμων πλήρους απασχόλησης και ενός ατόμου μερικής απασχόλησης, σύνολο (3) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα πλαίσια της ενταγμένης Πράξης «Δημιουργία συστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5186292 που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της «Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας» μέσω του ταμείου Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο