ΟΔΙΠΥ: Ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Εκπαίδευση στα Εργαλεία Αξιολόγησης Ποιότητας και στα Πρότυπα Ασφάλειας Ασθενών για την εφαρμογή της διαδικασίας Αποτύπωσης Υφιστάμενης Κατάστασης Εφαρμογής Διαδικασιών»

Στις 3 Νοεμβρίου 2023 ολοκληρώθηκε ο κύκλος τριών συνολικά Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με τίτλο «Εκπαίδευση στα Εργαλεία Αξιολόγησης Ποιότητας και στα Πρότυπα Ασφάλειας Ασθενών για την εφαρμογή της διαδικασίας Αποτύπωσης Υφιστάμενης Κατάστασης Εφαρμογής Διαδικασιών» που διοργάνωσε η Διεύθυνση Έρευνας και Εκπαίδευσης του Ο.ΔΙ.ΠΥ. ΑΕ και τα οποία απευθύνονταν σε στελέχη των κεντρικών υπηρεσιών των επτά Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) καθώς και σε στελέχη των  Τμημάτων/Γραφείων/Υπευθύνων Ποιότητας των δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας.

Στα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα συμμετείχαν στελέχη τόσο από τις κεντρικές υπηρεσίες των ΥΠΕ, όσο και από τα νοσοκομεία ευθύνης τους. Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα υλοποιήθηκαν στις:

24-25 Οκτωβρίου, στην Αθήνα (1η και 7η ΥΠΕ)

30-31 Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη (3η, 4η, και 5η ΥΠΕ)

02-03 Νοεμβρίου στην Αθήνα (2η και 6η ΥΠΕ)

Σε αυτά, παρουσιάστηκε η μεθοδολογία και η διαδικασία αυτοαξιολόγησης με τη χρήση εργαλείου που βασίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15224.   Η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού και η κατανόηση του περιεχομένου του, πλέον της θεωρητικής επισκόπησης και ανάλυσης, ενισχύθηκε μέσα από την αξιοποίηση των εμπειριών των εκπαιδευομένων. Τονίστηκε στους συμμετέχοντες, ότι στην παρούσα φάση η διαδικασία αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης αποσκοπεί  στην ανάπτυξη και εφαρμογή πλάνων δράσης με στόχο τη συμμόρφωση σε πρότυπα (εθνικά, διεθνή)  που αφορούν στην ποιότητα και ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα νοσοκομεία. Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκε και επισημάνθηκε η σπουδαιότητα του ρόλου των τμημάτων/γραφείων ποιότητας και των επιτροπών ποιότητας.

Οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στη στρατηγική του ΟΔΙΠΥ για την ενδυνάμωση των στελεχών των υγειονομικών φορέων με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να αναλάβουν με επιτυχία σημαντικούς ρόλους στις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Ο Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε, λαμβάνοντας υπόψη  τις προτάσεις των συμμετεχόντων θα σχεδιάσει και δρομολογήσει στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση της ικανότητας των υγειονομικών φορέων ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του εθνικού συστήματος υγείας.

Αθήνα, 24 & 25 Οκτωβρίου 2023, 1η και 7η ΥΠΕ

Θεσσαλονίκη 30 & 31 Οκτωβρίου 2023, 3η, 4η, και 5η  ΥΠΕ

Αθήνα 2 & 3 Νοεμβρίου 2023, 2η και 6η ΥΠΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο