ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε» Για τη σύναψη μίας (1) συμβάσεως ανεξαρτήτων συμβουλευτικών υπηρεσιών από πιστοποιημένο-η Διεθνή Επιθεωρητή -τρια Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας με αντικείμενο (α) την ενσωμάτωση των ΥΠΕ στις διαδικασίες παρακολούθησης – υλοποίησης πλάνων δράσης και υλοποίησης των διορθωτικών παρεμβάσεων στα νοσοκομεία -πιλότους (β) εξειδίκευση και εφαρμογή πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας επιθεωρητών – εμπειρογνωμόνων ΟΔΙΠΥ Α.Ε. (γ) εκπόνηση διαδικασίας ανάπτυξης προτύπων για τις Υπηρεσίες Υγείας και Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε., του εργαλείου επικύρωσης αξιοπιστίας μέτρησης δεικτών – (ως CPV 72225000-8 Υπηρεσίες αξιολόγησης και αναθεώρησης της ποιοτικής διασφάλισης των συστημάτων)

Αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 1.20230707 Πρόσκληση εκδ ενδ Διεθνή Επιθεωρτητή 23PROC013038606 710 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο