Συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΟΣΑ (Μελέτη PaRIS) για τη διερεύνηση των εμπειριών (PREMs) και των αποτελεσμάτων υγείας (PROMs) από την οπτική γωνία των ασθενών/των ληπτών των υπηρεσιών υγείας – σε εξέλιξη

Συντονιστικός φορέας: Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

Συνεργαζόμενοι φορείς: Υπουργείο Υγείας, ΟΔΙΠΥ, ΗΔΙΚΑ

Ο ΟΔΙΠΥ ΑΕ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας (Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ),το Υπουργείο Υγείας και την ΗΔΙΚΑ συμμετέχει στο πρόγραμμα του ΟΟΣΑ με τίτλο PaRIS (Patient Reported Indicators Survey) για την ανάπτυξη εργαλείων μέτρησης των εμπειριών (PREMs) και των αποτελεσμάτων υγείας (PROMs) των ασθενών που επισκέπτονται δομές της ΠΦΥ στη χώρα και τη συστηματική αποτύπωσή τους.

Πρόκειται για έργο με αντικείμενο την ανάπτυξη ενός κοινού πυρήνα αυτό-αναφερόμενων δεικτών που αφορούν άτομα με μακροχρόνια προβλήματα υγείας και βάσει αυτών διερευνώνται οι εξής θεματικές περιοχές:

  • Οι συμπεριφορές για θέματα υγείας
  • Οι ικανότητες των ασθενών για διαχείριση των προβλημάτων υγείας
  • Οι εμπειρίες των ασθενών από τη λήψη των υπηρεσιών υγείας
  • Τα αυτό-αναφερόμενα αποτελέσματα από την υγειονομική φροντίδα

Τα εργαλεία που θα προκύψουν από το πρόγραμμα PaRIS θα είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες προκειμένου να αξιοποιούνται για περιοδικές έρευνες στο εσωτερικό κάθε χώρας εις το διηνεκές.

Το έργο εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί σε τρία (3) έτη και θα είναι η πρώτη φορά που σε διεθνές επίπεδο θα υπάρχει ένα κοινό σετ εργαλείων για τη συστηματική αποτύπωση της οπτικής γωνίας των μακροχρόνια ασθενών σχετικά με τη διαδρομή τους στο σύστημα υγείας.

Πρόσθετα, κατά την πιλοτική φάση ανάπτυξης των εργαλείων θα υπάρχει η δυνατότητα σε κάθε μία συμμετέχουσα χώρα να κάνει και πρόσθετη στοχευμένη δειγματοληψία σε ειδικές ομάδες ασθενών που ενδιαφέρουν τους stake holders της κάθε χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη μελέτη παρακαλώ πατήστε εδώ ή επισκεφτείτε το site: PaRIS-Greece (google.com)

Μελέτη PaRIS – Patient Reported Indicators: http://www.oecd.org/health/paris

Έχει ολοκληρωθεί:

  • Συνεργασία των National Project Managers  και των μελών του Working Party για την  Ανάπτυξη του Roadmap για τα στάδια της  υλοποίησης της έρευνας σε εθνικό επίπεδο
  • Ανάπτυξη των εργαλείων συλλογής των  δεδομένων (ερωτηματολογίων) από ασθενείς και παρόχους των υπηρεσιών  υγείας
  • Διαδικασία μετάφρασης και στάθμισης του  ερωτηματολογίου

Σε εξέλιξη:

  • Πιλοτική μελέτη
Μετάβαση στο περιεχόμενο