Συνέδριο του έργου «Cooperation for Health» 2  (CoofHea2)

Η Περιφέρεια της Απουλίας, το Υπουργείο Υγείας και ο Οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.ΠΥ Α.Ε) διοργανώνουν ημερίδα με θέμα την ολοκλήρωση του έργου «Cooperation for Health 2»  (CoofHea2) την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 στις 9:00 π.μ. στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στις εργασίες του θα συμμετάσχουν στελέχη από το Υπουργείο Υγείας και τον Ο.ΔΙ.ΠΥ, από την Περιφέρεια της Απουλίας, καθώς και επαγγελματίες υγείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος του Συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου διασυνοριακού δικτύου Ελλάδας – Ιταλίας στον τομέα της Υγείας.
  • Την ανταλλαγή εμπειριών για την κατ’ οίκον φροντίδα υγείας μεταξύ των ελληνικών και ιταλικών συστημάτων Υγείας, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για παροχή εξ αποστάσεως υπηρεσιών υγείας.
  • Τη διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό των εταίρων του έργου, για τους εμπειρογνώμονες και τους επαγγελματίες υγείας με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων, και την ανταλλαγή γνώσεων.
  • Την ανάπτυξη της πλατφόρμας eHealthPass, της εφαρμογής mHealth και της πλατφόρμας διαδικτυακής συνεργασίας με σκοπό την υποστήριξη των ψηφιακών υπηρεσιών Υγείας, τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
  • Τη μελέτη για τη διαμόρφωση διαδικτυακών εργαλείων που σχετίζονται με την Covid-19, για τη διεύρυνση έρευνας και χάραξης πολιτικής σχετικά με τις εξ αποστάσεως υπηρεσίες υγείας.
  • Την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Το ευρωπαϊκό έργο Cooperation for Health 2 (CoofHea2), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας, συνιστά μια πρωτοποριακή διασυνοριακή δικτύωση στον τομέα της Υγείας, η οποία θα παρέχει μια συστηματική προσέγγιση για την κάλυψη των αναγκών για υπηρεσίες υγείας των εμπλεκόμενων περιοχών, μέσω της υλοποίησης ενός συνδυασμού στρατηγικών δράσεων.

Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης την ημέρα της διοργάνωσης, μέσω live streaming αναμετάδοσης των εργασιών της ημερίδας στον παρακάτω σύνδεσμο:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και το Συνέδριο έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο  https://coofhea2.eu/

Μετάβαση στο περιεχόμενο